Creació d’una memòria USB de restauració a partir d’un fitxer .zip

En aquest article s’explica com es crea la memòria USB de restauració d’un contracte qualsevol a partir del fitxer .zip descarregat.

Aquesta operació es pot dur a terme en un ordinador que disposi de qualsevol dels dos sistemes homologats: Linux Ubuntu i Windows. Suposarem que s’ha descarregat el contingut de la memòria USB i es troba en un fitxer anomenat, per exemple, des01-2016-5007-ubt1404.zip. La descàrrega no es pot guardar en sistemes de fitxers FAT, ja que es tracta d’un fitxer que supera la capacitat màxima permesa en aquests tipus de sistemes de fitxers. 

Quan la tasca es fa en un ordinador amb sistema operatiu Linux Ubuntu

 • Iniciar una sessió amb l’usuari ubtadmin.
 • Connectau a una interfície USB de l’ordinador una memòria USB amb la grandària necessària per contenir la imatge de restauració.

Avís: s’esborrarà tota la informació actual de la memòria USB!!!

1.- Formatació de la memòria USB, USB de destinació

 • Iniciau el programa Creador de discos d’arrencada.
 • Anotau el nom de la partició on està connectat la memòria USB (típicament  /dev/sd*1, a l’exemple de la figura,  /dev/sdb1), ja que ho necessitareu saber després, quan hagueu de convertir l’USB en autoarrencable.
 • Feu clic al botó  Esborra el disc
 • A la finestra del Creador de discos d’arrencada feu clic al botó Tanca

2.- Còpia del contingut del fitxer .zip a la memòria USB

Obriu un terminal i canviau a la carpeta on hi hagi el fitxer .zip descarregat.

Amb la utilitat unzip extraieu el contingut del fitxer .zip descarregat i posau-lo a la memòria USB:
Cas Ubuntu 12.04
sudo unzip contr-2016-xxxx-ubt1404.zip -d /media/nom_volum/
Cas Ubuntu 14.04
sudo unzip contr-2016-xxxx-ubt1404.zip -d /media/ubtadmin/nom_volum/
nom_volum és l’identificador de la memòria USB. A l’exemple de la figura l’identificador de la memòria USB és: 3762-DBF0. Podeu esbrinar el nom del volum a l’explorador d’arxiu. També si usau la tecla “tabulador” en el terminal per completar les instruccions que s’han d’executar, us mostrarà el nom del volum. 

Nota
: aquesta tasca també es pot fer amb una eina gràfica com per exemple, el Gestor d’arxius

3.- Conversió del nou USB en autoarrencable


Per acabar s’ha d’instal·lar el sistema d’arrencada en la memòria USB.

Per fer això s’ha de copiar la carpeta utils de la memòria USB al disc dur:
Cas Ubuntu 12.04
cp -R /media/nom_volum/utils .
Cas Ubuntu 14.04
cp -R /media/ubtadmin/nom_volum/utils .

Accediu a la subcarpeta linux d’aquesta carpeta acabada de copiar:
cd utils/linux

Canviau els permisos de l’script makeboot.sh
chmod 755 makeboot.sh

Executau l’script makeboot.sh amb el nom de la partició on està connectat la memòria USB
sudo ./makeboot.sh /dev/sd*1      substituiu l'asterisc pel valor que havíeu anotat

 • Amb la darrera de les comandes se us mostrarà un resum, on s’indica la mida en MB del dispositiu. Si aquesta mida correspon a l’USB responeu y a la pregunta Are you sure you want to continue?

NOTA IMPORTANT: Si, en canvi, la mida correspon a la mida d’un disc dur, no continueu perquè us estaríeu equivocant i podríeu esborrar el master boot record del disc dur de l’ordinador.
 

 • Demanarà si voleu instal·lar un MBR. Responeu amb y
 • Demanarà si voleu instal·lar un gestor d’arrencada. Responeu amb y
 • Sortiu del Terminal (escriviu exit, o bé tancau la finestra)
 • Anau a Fitxers i carpetes i expulsau la memòria USB. Ara ja el podeu provar a l’ordinador que hàgiu de restaurar.

 

Quan la tasca es fa en un ordinador amb sistema operatiu Windows

 Connectau a una interfície USB de l’ordinador una memòria USB amb la grandària necessària per contenir la imatge de restauració.

1.- Formatació de la memòria USB. USB de destinació

 • Formatau la memòria USB amb el sistema de fitxers FAT32. És suficient un format ràpid.

2.- Còpia del contingut del fitxer .zip a la memòria USB

 • Amb una aplicació de gestió de paquets zip tipus 7-zip o Winzip, descomprimiu en el disc dur el contingut del fitxer  .zip descarregat. Un cop descomprimit copiau-lo a la memòria USB. Ha de quedar tal com es mostra a la figura següent:

3.- Conversió del nou USB en autoarrencable

 • Per acabar s’ha d’instal·lar el sistema d’arrencada en la memòria USB. Per fer això, obriu una finestra de línia de comandaments executant el programa cmd (Inici – Executar – cmd). Canviau la unitat per defecte a la unitat de la memòria USB. Per exemple, si la memòria USB està connectat a F: escriviu F: + Enter a la línia de comandaments. Tot seguit canviau al directori utils i després al directori win32. La seqüència completa és:

F:
cd utils
cd win32


(Molt important) Comprovau que el prompt del terminal comença amb la lletra d’unitat a la qual està connectat la memòria USB (a l’exemple de la figura la lletra d’unitat és F:)

 • Finalment executau l’script makeboot:

makeboot
Avís: És molt important assegurar-se que l’script s’executa des de la unitat de la memòria USB. Si, per error, l’script s’executés des de C: es faria malbé el disc dur i es perdrien totes les dades. 


 • El procés ha acabat. Podeu expulsar la memòria USB i provar-lo a l’ordinador que hàgiu de restaurar.