Cohorts

Les cohorts o grups d’usuaris per a tot el lloc de l’aula virtual ens ajuden a inscriure ràpidament els alumnes a un curs de Moodle. Per exemple, si volem inscriure els alumnes del grup A de 1r ESO a tots els cursos creats a l’aula virtual de les assignatures corresponents, el més adient és crear una cohort amb tots els alumnes de 1r ESO A que ja disposen d’usuari Moodle.

Posteriorment, s’inscriu la cohort a cada curs en lloc d’alumne per alumne. A més, es pot afegir un nou alumne a la cohort i automàticament s’inscriurà a tots els cursos on estigui inscrita la cohort.

Aquesta tasca és OPCIONAL, és a dir, no és necessari crear cohorts per utilitzar l’aula virtual.

Amb la finalitat de facilitar la creació d’aquestes cohorts a partir dels grups d’ensenyament ja creats al GESTIB, a continuació es descriu el procés a seguir:

Creació de cohorts a l’aula virtual

Moodle proporciona la funcionalitat de crear cohorts o grups d’usuaris per a tot el lloc. És molt útil crear aquestes agrupacions a l’inici del curs acadèmic, de tal manera que es pugui inscriure una cohort als cursos adients en lloc d’anar inscrivint alumne per alumne. Per exemple, es podrien crear les següents cohorts a nivell de sistema:

  • 1rESO-grup-A
  • 1rESO-grup-B
  • 1rESO-grup-C

Posteriorment, s’han d’assignar els alumnes al grup que pertany. A partir d’aquí, a cada curs només s’ha d’inscriure la cohort adient, en lloc d’anar alumne per alumne. A més, un nou alumne només s’haurà d’inscriure a la cohort pertinent i automàticament estarà inscrit a tots els cursos on estigui inscrita la cohort.

Creació de la cohort

Les cohorts poden ser creades pel coordinador de l’aula virtual a l’opció següent:

Cohort-1.jpg

Al desplegable podeu seleccionar entre fer la cohort accessible a tot el sistema o només a una categoria concreta, per exemple, a la categoria amb el nom 1rESO. Si triau aquesta segona opció, la cohort només es podrà inscriure als cursos que es troben a la categoria assignada.

Cohort-2.jpg

Assignació d’alumnes a la cohort

Després seleccionam els alumnes de la cohort. Es poden afegir nous alumnes en qualsevol moment del curs.

Cohort-3.jpg

Inscripció de cohorts als cursos

Podem inscriure una o diverses cohorts al curs tant en el moment de crear el curs com després editant els seus paràmetres:

Cohort-4.jpg

Creació d’arxius de càrrega al GESTIB

L’equip directiu crearà els fitxers de càrrega mitjançant una opció del GESTIB d’aquells grups d’ensenyament que es vulguin migrar. Aquí s’ha d’especificar com a nom de la cohort el mateix “ID de la cohort” que anteriorment es va indicar a la creació de la cohort.

1-mcohort.png
2-mcohort.png
3-mcohort.png

Càrrega de cohorts a l’Aula Virtual

Accedir a l’aula virtual del centre indicat

Anar a

Administració del lloc / ►Usuaris / ►Comptes / ►Carrega usuaris
Ccohorts1.png

És MOLT IMPORTANT canviar el valor del paràmetre de Tipus de càrrega per “Només actualitza els usuaris ja existents”. No té sentit afegir usuaris nous des de les cohorts, ja que aquests no podran autenticar-se per mor de l’LDAP.

Ccohorts2.png

Video de càrrega