Connexió a xarxes Wi-Fi fora del centre

Aquest article està adreçat als centres que han de deixar els ultraportàtils al seu alumnat durant el període de crisi sanitària COVID-19. Conté algunes indicacions sobre com l’alumnat ha de procedir per connectar-se a la Wi-Fi de casa seva, sense problemes, amb aquests portàtils dels contractes 2010-543 i 2011-1367.

 El primer requisit és tenir els ultraportàtils actualitzats a la darrera versió del sistema operatiu (Ubuntu 16.04 o mode Chromebook).

Mode Chromebook

– Iniciau sessió com “alumnat“.
– Minimitzau el navegador chromium que s’obri automàticament (botó dret damunt la barra de títol de la finestra). No s’ha de tancar el chromium, ja que es tanca la sessió, només minimitzau.
– Si es disposa de l’script d’Escoles Connectades, pitjau cancel·lar al quadre de diàleg d’Escoles Connectades. Si no es disposa d’aquest script, ometeu aquesta passa.
– Anau a la icona de la Wi-Fi i configurau-la amb les dades de la Wi-Fi domèstica.

Ubuntu 16.04

– Iniciau sessió com “alumnat“.
– Si es disposa de l’script d’Escoles Connectades, pitjar cancel·lar al quadre de diàleg d’Escoles Connectades. Si no es disposa d’aquest script, ometeu aquesta passa.
– Anau a la icona de la Wi-Fi i configurar-la amb les dades de la Wi-Fi domèstica.

(Opcional) Feu que no aparegui el quadre de diàleg d’Escoles Connectades en els inicis de sessió

En el cas que no es vulgui que aparegui el quadre de diàleg d’Escoles Connectades quan s’inicia la sessió, s’ha de fer el següent (en els dos modes, Chromebook i Ubuntu). Aquesta tasca l’haurà de fer el coordinador/a TIC del centre abans de deixar els portàtils.


– Iniciau sessió com “ubtadmin“.
– Obriu un terminal i executau:

 sudo rm -rf /etc/xdg/autostart/ec-create-connection.desktop