CONTR 2019 8271/8272 torre de l’ordinador, teclat i ratolí + Monitor

Posada en marxa dels ordinadors de sobretaula del CONTR 2019 8271

Connexió del PC amb el monitor

Els ordinadors DELL de sobretaula del CONTR 2019 8271 s’han distribuït juntament amb els monitors del CONTR 2019 8272.

Per connectar el PC al monitor s’ha d’utilitzar el cable HDMI-HDMI (que ve amb el monitor):

 i l’adaptador DisplayPort-HDMI (que ve amb el PC):

El cable HDMI-HDMI es connecta per un costat a l’adaptador DisplayPort-HDMI i per l’altre al port HDMI del monitor:

Finalment, l’adaptador DisplayPort-HDMI es connecta a un dels dos ports DisplayPort, localitzats al port posterior del PC:

Configuració inicial

Aquests ordinadors venen amb el sistema operatiu Windows 10 Pro, preinstal·lat de fàbrica. Per tant, és necessari efectuar la configuració inicial.

 Hem de triar l’idioma que volem que tingui el sistema Windows 10. Una vegada triat pitgem sobre el botó «Sí»

El més probable és que l’opció del «Català» no aparegui, l’afegirem més endavant, una vegada instal·lat el Windows.

Triem la regió, seleccionem «España» i pitgem el botó «Sí».

Hem de pitjar només el botó «Omitir».

Pitgem el botó «Aceptar», per acceptar el contracte de Windows.

Hem de seleccionar l’opció «Configurar para uso personal» i pitjam el botó «Siguiente».

De les opcions que ens apareixen a baix a l’esquerra, seleccionam «Cuenta sin conexion».

A la caixa de text escrivim el nom del compte que volem i fem clic «Siguiente»

Ens demanarà la contrasenya, introduïm la contrasenya que volem i fem clic al botó «Siguente». Ens apareixerà una altra finestra i ens demanarà que tornem a escriure la contrasenya.

Creació de la pregunta de seguretat. Seleccionam la pregunta que volem i la resposta, per si hem de recuperar la contrasenya.

Selecciona l’opció «No».

Triam l’opció «Rechazar» perquè no ens activi l’assistent digital. D’aquesta forma farem que l’ordinador sigui més àgil.

Seleccionam l’opció «No» i fem clic al botó «Aceptar».

Seleccionam l’opció «No», perquè d’aquesta manera Windows no activarà el localitzador per defecte.

A la següent pantalla seleccionarem l’opció «Completo» i després pitjarem el botó «Aceptar».

A la següent pantalla seleccionarem l’opció «Completo» i després pitjarem el botó «Aceptar».

A la finestra següent seleccionam l’opció «No» i pitgem el botó «Aceptar».

En la pantalla següent seleccionam «No» per tal que el Windows ens mostri menys publicitat. I continuam «Aceptar».

Amb el mateix objectiu que la finestra anterior seleccionam «No» i pitjam el botó «Aceptar».

En la finestra següent simplement pitjam al botó «Siguiente».

A la darrera finestra que ens apareix fem clic al botó «Siguiente» com a la finestra anterior. Després d’uns minuts de configuració ens apareixerà l’escriptori.

Canvi de llengua

Per realitzar el canvi de llengua hem d’accedir al panell de configuració del Windows. Per accedir pitjam el botó amb forma d’engranatge que apareix a l’esquerra del menú d’inici.

Una vegada ens trobem en la configuració de Windows hem d’accedir a l’apartat «Hora e idioma».

Al menú de l’esquerra fem clic a l’opció de «Idioma» i en aquest apartat pitjam l’opció «Agregar un idioma preferido».

Una vegada ens apareix la nova finestra, cercam “Català” i ho seleccionam. Per continuar fem clic al botó «Siguiente».

A la finestra següent marquem totes les opcions i fem clic a «Instalar».

Seguidament, començarà la descàrrega i instal·lació de l’idioma.

Tot seguit hem de configurar l’idioma per mostra i el que s’utilitzarà als nous usuaris. Per això fem clic sobre «Configuración de idioma administrativo». En la pantalla que ens apareixerà pitjam el botó «Copia la configuración».

Una vegada dins aquest menú seleccionem els dos quadres de baix i clicam el botó «D’acord»

Una vegada dutes a terme aquestes tasques ens apareixerà un missatge informant-nos que és necessari reiniciar l’ordinador. Farem clic a «Reinicia’l ara». L’ordinador es reiniciarà, ens sortirà un missatge d’instal·lació, una vegada hagi acabat ja haurem finalitzat la instal·lació de l’idioma.

Creació d’usuaris

Per crear un usuari hem d’accedir al panell de configuració del Windows. Per accedir pitjam el botó amb forma d’engranatge que apareix a l’esquerra del menú d’inici.

Accedim a l’apartat «Comptes»

Al menú de l’esquerra, pitjam sobre «Família i altres usuaris». Per crear un nou usuari dins aquest apartat clicam l’opció «Afegeix algú altre a l’ordinador».

En la pantalla següent pitgem sobre «No tinc dades d’inic de sessió d’aquesta persona». A la següent pantalla, seleccionam l’opció «Afegeix un usuari sense un compte de Microsoft». Per finalitzar emplenam tots els apartats que ens apareixen, per finalitzar farem clic a «Següent».

   

Una vegada fet les tasques anteriors, ja tenim l’usuari local creat.

Activació de l’usuari Administrador

Per activar l’usuari administrador, pitjam damunt de la icona «Aquest equip» amb el botó dret del ratolí i seleccionam l’opció «Administra».

Una vegada dins aquesta finestra, al menú de l’esquerra clicam sobre «Usuarios y grupos locales».

Clicam sobre la carpeta «Usuaris».

Fem clic amb el botó dret del ratolí damunt de l’usuari Administrador i seleccionam l’opció «Propiedades». A la finestra que ens apareix desmarquem l’opció «La cuenta está deshabilitada» i premem el botó «Aceptar».

Tornem a pitjar al botó dret del ratolí, aquesta vegada seleccionam l’opció «Establecer contraseña».

Clicam continuar, sortirà la finestra per introduir una contrasenya (hem de posar la contrasenya xarxipelag8271) i fer clic al botó «Aceptar».

Apareixerà el missatge «Se ha cambiado la contraseña» i ja podrem veure l’usuari actiu.

Etiquetatge dels equips

Els ordinadors de sobretaula i els monitors han de ser etiquetats amb les etiquetes identificatives dels dos contractes, tal com s’indica a continuació:

– CONTR 2019 8271: torre de l’ordinador, teclat i ratolí
– CONTR 2019 8272: monitor